Rekrutacja

SZKOŁA PODSTAWOWA.
 
Do klasy 1 Szkoły Podstawowej przyjmowani są:
Uczniowie, którzy w bieżącym roku ukończyli, bądź ukończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego zamieszkali w obwodzie szkoły.
W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej.

Dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do pierwszej klasy
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej

W trakcie roku szkolnego możliwe są przeniesienia uczniów z innych szkół, zgłoszenia odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły.
 
 
 
 
 
 
Do klasy programowo wyższej uczniowie szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie:
1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał poprzednio.
2. Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą.
3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Przedszkole
 
Dokumenty do pobrania:
 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola.
 
Deklaracja kontynuowania uczęszczania dziecka do przedszkola. 
 
 
Zasady przyjmowania dzieci do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej na rok szkolny 2021/2022
 
W rekrutacji do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” uczestniczą dzieci mieszkające wraz z rodzicami w Gminie Dąbrowa Biskupia. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dąbrowa Biskupia mogą być przyjęci, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 
 
1.      Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które:
 
·         w roku 2021 kończy 3 lata (urodzone w roku 2018);
·         w roku 2021 kończy 4 lata (urodzone w roku 2017);
·         w roku 2021 kończy 5 lat (urodzone w roku 2016);
·         w roku 2021 kończy 6 lat (urodzone w roku 2015);
·         w roku 2021 roku kończy 2,5 roku (urodzone do 31 marca 2019 roku) /art. 31 pkt.3, Dz.U.2018.0.996 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe/.
2.      Postępowanie rekrutacyjne w przedszkolu będzie przeprowadzane wyłącznie  w sytuacji, gdy liczba zgłoszonych wniosków przekroczy liczbę wolnych miejsC.
3.      Planowana liczba miejsc rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022 wynosi: 100.
4.     Dokumentem zgłoszenia jest wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do przedszkola złożony do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.
5.      Wnioski do pobrania na stronach internetowych:
 ·         lesnakraina.jimdofree.com /Publiczne Przedszkole „Leśna Kraina”/
·         zsdabrowabiskupia.edu.pl /Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej/
6.      Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina”  odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
7.      Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów rekrutacyjnych.
8.      Kolejne etapy rekrutacyjne będą się odbywały wówczas, gdy po zakończeniu poprzedniego etapu wciąż będzie więcej kandydatów niż wolnych miejsc.
9.      W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
 10.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 ze zmianami):
·         wielodzietność rodziny kandydata;
·         niepełnosprawność kandydata;
·         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
·         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
·         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
·         samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
·         objęcie kandydata pieczą zastępczą
- dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Każde kryterium ma 10 punktów. Wszystkie te kryteria są brane łącznie 
pod uwagę.
 
11.  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona (zgodnie z harmonogramem rekrutacji) na tablicy informacyjnej Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w siedzibie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dąbrowie Biskupiej.
 
 
 
Copyright ©2019 Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem