Rozwijanie pasji, zainteresowań i umiejętności

Nauczyciele, rodzice i uczniowie naszej szkoły wspólnie realizują różnorodne projekty i programy edukacyjne umożliwiające rozwijanie zainteresowań, zdobywanie nowych umiejętności, poznawanie przyjaciół za granicami naszego kraju, ochronę zdrowia, przyrody oraz racjonalne gospodarowanie jej zasobami.

Youngster - angielski twoją szansą

Od roku szkolnego 2011/2012 nasze Gimnazjum uczestniczy w programie Youngster - angielski twoją szansą. Jest to program pod nadzorem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i wydawnictwa Macmillan. Beneficjentami projektu są uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w zakresie nauki języka angielskiego. W okresie od września do maja każda grupa ma do zrealizowania 90 godzin zajęć.

„Akademia Aquafresh”

Dzieci z oddziałów przedszkolnych biorą udział w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”. Nadrzędnym celem programu jest wykształcenie w dzieciach nawyku dbania o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć problem próchnicy u dzieci. Wśród przedszkolaków przeprowadzony zostanie szereg zajęć zapoznających dzieci z właściwą higieną jamy ustnej.


KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH UCZNIÓW

Zdrowie jest dla człowieka wartością podstawową. W codziennym życiu często mówimy, że jest ono najważniejsze. Należy więc uczyć i wychowywać do zdrowia rozumianego jako zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.

Cele programu:
- uzyskanie przez ucznia zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi.
- podniesienie jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia ucznia przez osoby sprawujące nad nim opiekę (rodziców, pedagogów).


„AMPHIBIA - CZYNNA OCHRONA PŁAZÓW”

Projekt adresowany do uczniów i nauczycieli klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych z woj. kujawsko-pomorskiego.

Cele projektu:

- Podniesienie społecznej świadomości w zakresie ochrony płazów,

- Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w sprawach ochrony przyrody,

- Podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń dla bytowania płazów wynikających z niezgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju korzystania ze środowiska.

Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Program "Kubusiowi Przyjaciele Natury" realizowany w oddziałach przedszkolnych to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowanych przez markę Kubuś. Celem programu jest poznanie zasad zdrowego odżywiania, ochrony otaczającego nas środowiska, szacunku dla roślin i zwierząt, aktywnego spędzania czasu oraz podstaw recyklingu.


NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ

Program edukacji antynikotynowej realizowany wśród uczniów klasy 1 Szkoły Podstawowej. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Szczególnie:

1. Zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie.

2. Zwiększenie świadomości na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu.

3. Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.

4. Kształtowanie postaw asertywnych.

Program ma charakter profilaktyczny, jego realizacja ma wyposażyć dzieci w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 • Więcej informacji
 • 5 porcji warzyw, owoców lub soku

  Program edukacyjny realizowany w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej. Jego celem jest przedstawienie uczniom oraz ich rodzicom korzyści wynikających ze spożywania owoców, warzyw i soków. Ma uświadomić odbiorcom, że są one w codziennej diecie oraz stanowią naturalne źródło cennych witamin i składników mineralnych, tak bardzo potrzebnych do prawidłowego rozwoju.

 • Więcej informacji
 • Trzymaj formę

  Kolejny rok w naszej szkole realizujemy projekt pt. „Trzymaj formę”

  TRZYMAJ FORMĘ pt. "Zdrowo jemy aktywnie żyjemy".

  Cele:

  1. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez:

  pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka;

  pogłębienie wiedzy o wartościach odżywczych żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych.

  2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji.

  3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań.

  4. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

  5. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.

  W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w:

  XX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

  Ogólnopolskim Konkursie Zdrowia

  Lidze Piłki Siatkowej Dziewcząt (w rozgrywkach brali udział uczniowie z gimnazjów w: Gniewkowie, Rojewie, Inowrocławiu, Złotnikach Kujawskich, Kruszwicy i Dąbrowie Biskupiej.)

  Sportowych turniejach powiatowych.

  Sparingach sportowych, między zaprzyjaźnionymi szkołami.

  Zapoznali się z zagrożeniami jakie niesie palenie papierosów (ankieta).

  Kl. IIa uczestniczy w programie pt. Jedz smacznie i zdrowo”.

  Lekcjach promujących zdrowy styl życia.

  Dokonali obliczeń wskaźnika BMI

  Sprawdzili swoją sprawność fizyczną, na podstawie Testu Zuchory.

  Wykonali prezentacje multimedialne „Zdrowy styl życia”.

  Program „Trzymaj formę" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu "Trzymaj formę!" jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

  PROJEKT "NATURA 2000 I INNE FORMY OCHRONY PRZYRODY

  Program poświęcony jest Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz innym formom ochrony przyrody.

  Przeznaczony jest dla nauczycieli realizujących treści pro środowiskowe zawarte w programach różnych przedmiotów (geografia, biologia, chemia, etyka), a także wszystkich osób zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną.

  W 2008 r. rozpoczęto realizację zaplanowanego na kilka lat programu "U źródeł natury". W ramach programu realizowany jest projekt skierowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów. 400 Szkół bierze aktywny udział w projekcie.

  Czyste powietrze wokół nas

  Głównym celem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, a także podniesienie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.

  Cele szczegółowe programu:

  Nabywanie umiejętności określania różnych źródeł dymu,

  Nabywanie umiejętności określania przyczyn wydobywania się różnych dymów, w tym dymu papierosowego,

  Uwrażliwienie dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,

  Uświadomienie dzieciom skutków palenia papierosów zwiększenie,

  Wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 • Więcej informacji