Przedszkole: 3-4 latki         Przedszkole: 5 latki         Oddział przedszkolny - "Zerówka"

      przedszkole                                   przedszkole                                   zerówka      

Rekrutacja do przedszkola "Leśna Kraina"

Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia zaprasza do zapisów dzieci 3,4,5,6 letnich do nowo powstałego Przedszkola "Leśna Kraina". Wniosek o przyjęcie do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej na rok szkolny 2019/2020 dostępny jest w dwóch wersjach:
1. W wersji papierowej:
- w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej
- w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia
2. W wersji elektronicznej na stronie:
- Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupia
- na stronie gminy

„Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10.Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolneprzedszkole 

Punkt przedszkolny

Jest placówką oświatowo-wychowawczą, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-4 lat. Nasz punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Program dnia jest skonstruowany tak, aby dzieci nigdy nie czuły się przeciążone czy zmęczone nauką. Aktywnie współpracujemy z Rodzicami, włączamy ich w proces kształtowania naszego programu i dajemy możliwość wpływania na proces dydaktyczno - wychowawczy. Współpraca ta owocuje wzajemnym zaufaniem i szacunkiem oraz pozwala budować przyjazne, domowe relacje w kontaktach z Dziećmi.

Cele punktu przedszkolnego to:

a) Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez:

· kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym otoczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

· rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć; · rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

· zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w grach i zabawach ruchowych i gimnastycznych, kształtowanie postaw prozdrowotnych;

· rozwój mowy i logicznego myślenia obejmujący uwrażliwienie na piękno mowy ojczystej, w tym zajęcia stymulacji językowej, gry i zabawy dydaktyczne, rebusy, łamigłówki, zgadywanki.

b) Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole poprzez:

· dbałość o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci we wszystkich sferach rozwojowych: rozwój mowy, rozwój emocjonalny, rozwój intelektualny, rozwój ruchowy i poznawczy – na miarę indywidualnych możliwości każdego dziecka;

· dostarczanie wielozmysłowych bodźców rozwojowych, np. odpowiednie pomoce edukacyjne, literatura dziecięca, dopasowane metody pracy z dzieckiem, nakierowanie na samodzielne dochodzenie do wiedzy, wykorzystanie potencjału edukacyjnego, znajdującego się w otaczającym środowisku lokalnym, przyrodniczym i społecznym;

c) Rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci i umiejętności współpracy w grupie poprzez:

· określanie i przestrzeganie zasad wspólnej pracy i wspólnej zabawy, szanowanie zdania innych, docenianie działań podejmowanych samodzielnie przez dzieci;

· stwarzanie w grupie atmosfery opartej na zaufaniu, wsparciu dzieci w działaniu rozumieniu ich indywidualnych potrzeb i możliwości;

· stwarzanie sytuacji sprzyjających współpracy i współdziałaniu w grupie, unikanie niepotrzebnej rywalizacji;

· stwarzanie odpowiednich warunków i inspirowanie do podejmowania przez dzieci różnorodnych aktywności twórczych (np. malarstwo, teatr, muzyka).

d) Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez:

· dbanie o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego trybu życia, podejmowanie akcji prozdrowotnych;

· kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

· zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w placówce.

Do dyspozycji dzieci uczęszczających do naszego punktu przedszkolnego przeznaczyliśmy dwie sale, gdzie zorganizowane są dla nich kąciki tematyczne, miejsce do zabawy i odpoczynku; w salach znajdują się także dostosowane do wzrostu dzieci stoliczki, gdzie pracują i jedzą. Stworzyliśmy także bezpieczny plac zabaw, z którego dzieci mogą korzystać w każdy pogodny dzień.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Zajęcia gimnastyczne odbywają się w sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym.przedszkolaki przedszkolaki

Zabawa

Dzieci korzystają z placu zabaw. Szkoła jest wyposażona w salę zabaw z programu „Radosna szkoła”. Dzieci bardzo chętnie korzystają ze znajdujących się tam przyborów.przedszkolaki przedszkolaki
przedszkolaki przedszkolaki

Biblioteka, zajęcia biblioterapii i profilaktyki zdrowotnej

W szkole znajduje się biblioteka. Z jej zasobów korzystają także najmłodsi uczniowie. W oddziałach zerowych prowadzone są zajęcia z elementami biblioterapii. Cyklicznie odbywają się spotkania z pielęgniarką szkolnąprzedszkolaki przedszkolaki

Organizacja dnia

Do szkoły uczniowie dowożeni są autobusem szkolnym lub są przyprowadzane (dowożone) przez rodziców. Ze świetlicy dzieci korzystają w wyjątkowych sytuacjach. W świetlicy znajduje się stolik i krzesełka dla 6-latków. W czasie przerwy dzieci znajdują się w wyznaczonej części korytarza lub podczas sprzyjającej aury na świeżym powietrzu pod opieką nauczycieli. Dzieci mają możliwość skorzystania z ciepłych posiłków w stołówce szkolnej. Szkoła bierze udział w programach: „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Informacja dla rodziców na temat zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziałach przedszkolnych i szkole podstawowej. W szkole dzieci i rodzice mogą skorzystać z porad pedagoga szkolnego. Na początku roku szkolnego dzieci z oddziału przedszkolnego są badane przez logopedę w celu wczesnego wykrycia wad wymowy. W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.