GIMNAZJUM

Od roku szkolnego 2017/18 nie ma rekrutacji do klasy I Gimnazjum!!


W przypadku przeniesienia ucznia z innej szkoły o przyjęciu uczniów decyduje dyrektor szkoły.

Zainteresowane osoby - rodzice (opiekunowie prawni) proszeni są o stawienie się w sekretariacie szkoły


Do gimnazjum uczniowie przyjmowani są na podstawie:

1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał poprzednio.

2. Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą.

3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.