GIMNAZJUM

Do klasy 1 Gimnazjum przyjmowani są:

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły, którzy w bieżącym roku kalendarzowym ukończyli Szkołę Podstawową.

W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem gimnazjum.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum kandydatów przyjmuje się na podstawie:

Największej liczby otrzymanych punktów:

- Ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

- Z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w przeliczeniu na punkty)

PRZEDMIOTY: j. polski, matematyka, j. obcy, historia, przyroda.

PUNKTACJA: celujący–10p, bardzo dobry–8p, dobry-6p, dostateczny-4p, dopuszczający-2p

- Finaliści konkursów, turniejów o randze ogólnopolskiej, wojewódzkiej - 5p

*LAUREACI KONKURSÓW TURNIEJÓW I KONKURSÓW O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM, WOJEWÓDZKIM PRZYJMOWANI SĄ NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH KRYTERIÓW.

W innych przypadkach o przyjęciu uczniów decyduje dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły przekazuje informacje o warunkach rekrutacji dyrektorom szkół podstawowych w obwodzie gimnazjum, nie później niż 6 miesięcy przed terminem rozpoczęcia rekrutacji. Zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie i bibliotece szkolnej.

Termin rekrutacji w Gimnazjum rozpoczyna się 15 maja każdego roku kończy się 1 lipca tegoż roku.


Wymagana dokumentacja kandydata do klasy 1 gimnazjum:

1. Podanie na druku szkolnym formularz podania .

2. 2 zdjęcia.

3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu z OKE.

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ZAŚWIADCZENIE O WYNIKACH SPRAWDZIANU ZOSTANĄ ZWRÓCONE UCZNIOM PRZEZ WYCHOWAWCÓW KLAS I DO 30.09. NOWEGO ROKU SZKOLNEGO.

Do klasy programowo wyższej uczniowie gimnazjum przyjmowani są na podstawie:

1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał poprzednio.

2. Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą.

3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.