SZKOŁA PODSTAWOWA.

Do klasy 1 Szkoły Podstawowej przyjmowani są:

Uczniowie, którzy w bieżącym roku ukończyli, bądź ukończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego zamieszkali w obwodzie szkoły.

W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej.


Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do pierwszej klasy

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej


W trakcie roku szkolnego możliwe są przeniesienia uczniów z innych szkół, zgłoszenia odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach pracy szkoły.
Do klasy programowo wyższej uczniowie szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie:

1. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, do której uczeń uczęszczał poprzednio.

2. Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, uczniów spełniających obowiązek szkolny poza szkołą.

3. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.